Mô tả

Thành Phần Hóa Học:

NGA MÁC TƯƠNG ĐƯƠNG THÀNH PHẦN HÓA HỌC %
CHINA – GB C Si Mn Cr Mo V P (≤) S (≤)
65 G5Mn 0.62-0.70 0.17-0.37 0.90-1.20 ≤0.25 . . 0,035 0.035
SSC2 SSS12Mn 0.52-0.60 1.50-2.00 0.60-0.90 ≤0.35 . . 0,035 0.035
. SSS12MnS 0.52-0.60 1.50-2.00 0.60-0.90 ≤0.35 . . 0,035 0.035
. SSSMnVB 0.52-0.60 0.70-1.00 1.00-1.30 ≤0.35 . 0.08-0.16 0,035 0.035
60C2 60Si2Mn 0.56-0.64 1.50-2.00 0.60-0.90 ≤0.35 . . 0,035 0.035
60C2A 60Si2MnA 0.56-0.64 1.60-2.00 0.60-0.90 ≤0.35 . . 0.03 0.03
60C2XA 60Si2CrA 0.56-0.64 1.40-1.80 0.40-0.70 0.70-1.00 . . 0.03 0.03
60Si2CrWA 0.56-0.64 1.40-1.80 0.40-0.70 0.90-1.20 . 0.10-0.20 0.03 0.03
. SSCrMnA 0.52-0.60 0.17-0.37 0.65-0.95 0.65-0.95 . . 0.03 0.03
. 60CrMnA 0.56-0.64 0.17-0.37 0.70-1.00 0.70-1.00 . . 0.03 0.03
. 60CrMnMoA 0.56-0.64 0.17-0.37 0.70-1.00 0.70-0.90 0.25-0.35 . 0.03 0.03
SOCrVA 0.46-0.54 0.17-0.37 0.50-0.80 0.80-1.10 . 0.10-0.20 0.03 0.03
. 60CrMn 0.65-0.64 0.17-0.37 0.70-1.00 0.70-1.00 . . 0.03 0.03

Cơ Tính

NGA CHINA – GB CƠ TÍNH ≥
65 G5Mn 1000 800 . 30
SSC2 SSS12Mn 1300 1200 . 30
. SSS12MnS 1300 1200 . 30
. SSSMnVB 1400 1250 . 30
60C2 60Si2Mn 1300 1200 . 25
60C2A 60Si2MnA 1600 1400 . 20
60C2XA 60Si2CrA 1800 1600 6 20
60Si2CrWA 1900 1700 6 20
. SSCrMnA 1250 1100 9 20
. 60CrMnA 1250 1100 9 20
. 60CrMnMoA . . . .
SOCrVA 1300 1150 10 40
. 60CrMn 1250 1100 9 20